Enel Ps

Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima
prilagođenim biznisu korisnika
, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

Ispravljači i invertori

Ispravljači i invertori spadaju u grupu energetskih pretvarača, koji energiju transformišu iz jednog u drugi vid.

Ispravljači

su najrasprostranjeniji tip pretvarača i oni pretvaraju naizmenični napon (AC) u jednosmerni napon (DC). Realizuju se, pre svega, zahvaljujući poluprovodničkim elementima, diodama i tiristorima. Mogu biti napravljeni raznim kombinacijama ovih elementa, pa stoga postoje neupravljivi ispravljači (diodni ispravljači), poluupravljivi (kombinacija dioda i tiristora) i punoupravljivi (tiristorski ispravljači). Nalaze široku primenu u svim granama industrije, energetike, telekomunikacijama i železnicama. Najčešće napajaju uređaje za čiji rad je neophodna visoka pouzdanost i kontinuitet napajanja. Koriste se za regulaciju elektromotornih pogona sa mašinama za jednosmernu struju, kod elektrohemijskih i metalurških procesa, kod elektrolitičkih procesa u industriji, za punjenje i pražnjenje baterija i kao izvori pomoćnog napajanja jednosmernom strujom za uređaje. Najčešće, ispravljač služi za napajanje potrošača i punjenje aku-baterije radi održavanja baterije u odgovarajućem naponskom stanju kako bi aku-baterija mogla da preuzme opterećenje u slučaju nestanka mrežnog napona 3×400/230V 50Hz. Najčešći naponski nivoi ispravljača su 12V, 24V (npr. napajanje PLC-ova i sigurnosno-bezbednosnih sistema); 48V,60V (napajanje telekomunikacione opreme); 110V i 220V (pomoćno napajnje u trafo stanicama, hidro i termoelektranama). Izvedba ispravljača može biti modularna , u našem slučaju ENATEL, CORDEX, GUARDIAN, ASPIRO i monolitska , u našem slučaju poluupravljivi ispravljač VEGA. Prednosti modularne izvedbe su:
  • pojednostavljeno održavanje i mogućnost zamene modula snage ’’na vruće’’
  • jednostavna i brza nadogradnja, proširenje snage sistema dodavanjem modula snage
Aktuelni su ispravljači koji su mikroprocesorski potpuno kontrolisani i sa mogućnošću daljinske kontrole i nadzora.

Invertori

su pretvarači koji služe za napajanje uređaja naizmeničnim naponom. Oni pretvaraju jednosmerni napon (DC) u naizmenični (AC). Napredniji invertori mogu biti sa dva izvora energije: naizmeničnim (mrežnim AC) i jednosmernim (DC).

Invertori su izvedeni sa integrisanim statičkim prekidačem, koji u slučaju ispada mrežnog napona (AC), bez prekida (transfer time = 0s), prebacuje napajanje invertora na jednosmerni napon (DC). U našem slučaju je to TSI serija invertora, sa nizom drugih prednosti.

Oblast primene invertora je veoma velika i koriste se u sistemima besprekidnog napajanja, za napajanje potrošača ili tranzit energije iz obnovljivih izvora i dr. Invertori, kao i ispravljači, nalaze primenu u svim granama industrije, energetike, telekomunikacijama i železnicama.

Ulazni DC naponi su najčešće sledećih naponskih nivoa: 12, 24, 48, 60, 110 i 220V DC.

Izlazni naizmenični napon može biti monofazni i trofazni.

Izvedba invertora može biti modularna (sa modulima i opremom proizvođača Bravo, Nova) i monolitna.

Prednosti modularne izvedbe su:

  • Pouzdanost
  • Skalabilnost
  • Servis i održavanje
  • Kontrola i nadzor
Pouzdanost sistema

se ogleda u mogućnosti izbora topologije rada sistema. Toplogija N+1 podrazumeva korišćenje N modula nominalne izlazne snage i jednog REDUNDANTNOG modula. Redundantni modul je sve vreme u aktivnom radu sa deljenjem snage i služi da u slučaju greške ili ispada nekog od modula u sistemu ostane dovoljno snage za nastavak normalnog rada sistema. U slučaju kvara nekog od modula pouzdanost sistema postaje jednaka monolitnim sistemima (N). Grafički, redudantnost i aktivna preraspodela strujnog opterećenja se može prikazati na sledeći način. Štaviše, N+1 je samo jedna od nekoliko mogućih topologija rada (2N, 2(N+1),….)

Skalabilnost

je direktna posledica modularnosti. Ona dopušta dimenzionisanje sistema prema trenutnim potrebama, na taj način smanjujući vrednost početne investicije, istovremeno omogućavajući dalja proširenja kapaciteta snage jednostavnim dodavanjem modula u postojeći sistem. Konstrukciono rešenje je takvo da se moduli mogu dodavati u sistem „na vruće“ bez ikakvog prekida rada sistema i remećenja isporuke napona i struje potrošačima. Skalabilnost omogućava sveukupno povećanje sigurnosti sistema.

Servisiranje i održavanje

modularnih sistema se najbolje ogleda u srednjem vremenu između popravke uređaja, MTTR (Mean Time To Repair), koje iznosi manje od 15 minuta. Čitava intervencija se nakon ustanovljavanja kvara svodi na vađenje pokvarenog modula (na vruće) i ubacivanje rezervnog (na vruće). Sistem automatski prepoznaje novi modul i pušta ga u rad. Kod modularne tehnologije, sve aktivne komponente koje vrše konverziju električne energije su dislocirane na jednom mestu, u modulu, ostavljajući na taj način ostatak sistema sa pasivnim, mehaničkim elementima izuzetno dugog životnog veka.

Sa druge strane, popravka monolitnog sistema podrazumeva defektazu kvara, transport u servisni centar koji može biti i na drugom kontinentu, popravku, vraćanje korisniku i puštanje u rad. Sve ove operacije mogu potrajati i više meseci. Većina modula koje ENEL PS integriše u sisteme definisane od strane korisnika imaju životni vek u proseku veći od 300.000 radnih sati.

Napredni nadzor i kontrola

omogućavaju lokalni i udaljeni pristup i kontrolu nad važnim parametrima sistema. Omogućena je i zaštita od ulaznog prenapona i daljinska signalizacija ispada osigurača. Osigurači koji se koriste u ovom delu električne mreže kao zaštita su isključivo automatski dok baterijski mogu biti izvedeni kao nožasti  visokoučinski.