Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagođenim biznisu korisnika, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

Mediji

Pouzdan savetnik – partner

Da bi Data Centar funkcionisao, nisu dovoljni samo kvalitetna oprema, profesionalna instalacija i dobro rešeno napajanje. Ključna komponenta je održavanje, gde kontinuitet poslovanja treba da bude obezbeđen kroz proaktivno održavanje i SLA ugovor.

Svakim danom u IT domenu javlja se sve više zahteva i izazova o kojima treba voditi računa u procesu planiranja, projektovanja i realizacije data centara. Potreba za gotovo neprekidnom dostupnošću, pritisak preko zahteva za optimizaciju, konsolidaciju, uštede i kontrolu potrošnje često dovedu do toga da se nedovoljno ili nimalo pažnje u procesu planiranja posveti jednom veoma važnom elementu pouzdanosti data centra, a to su redovni servisi i održavanje. Čak i kada se razmišlja o održavanju u fazi planiranja, malo ko shvata sveobuhvatnost ovog procesa. Generalno vlada utisak da van fabričke garancije nema potrebe za sistematičnim sagledanjem uloge održavanja kao uslova bezbednog i kontinuiranog poslovanja, bez jasne svesti da je svaki sistem pojedina­ čno, kao i sam data centar, složen organizam elemenata u uzro­ čno­posledičnoj vezi i da je sistem jak, pouzdan i stabilan onoliko koliko je jaka njegova najslabija i najmanja karika. Posebnu pažnju treba obratiti na održivost i opravdanost investiranja u opremu visoke vrednosti i to čime pravdamo svoju investiciju ako kroz propisano i sveobuhvatno održavanje ne obezbedimo i njenu funkcionalnost, maksimalno iskorišćenje i dostizanje definisanog životnog veka.

Najsigurnija investicija u vaš miran san ogleda se u tome da kompletno održavanje poverite partneru visokog nivoa servisnih kapaciteta sa širokom lepezom servisnih partnerstava, s proverenom i kvalitetnom kadrovsko­tehničkom strukturom i resursima. Kompaniji koja može da vam da kompletnu uslugu za vaš DC, ali i za svaki segment odvojeno, koji može, ali i ne mora da bude sastavni deo data centra i to od faze assessment­a, planiranja, projektovanja, realizacije, održavanja, nadzora, menadžmenta i drugo. Tada možete da budete sigurni da ste obezbedili pouzdanog savetnika­partnera, da ste obezbedili optimalan vrhunski paket servisnih usluga i najbolji odnos prema vašoj investiciji. Nedovoljno posvećen pristup preventivnom održavanju i proaktivnim servisima nametnuli su na tržištu potrebu za razvojem specifično unapređenih – obogaćenih SLA usluga.

Propusti napravljeni u inicijalnim fazama planiranja i odsustvu sistematičnog pristupa održavanju nakon instalacije i puštanja u rad opreme, kompenzuju se vrlo visokim nivoom servisne podrške, konstantnim monitoringom, proaktivnim i korektivnim servisima, obezbeđenjem vrlo kratkog vremena odziva i definisanog vremena osposobljavanja sistema kako bi se svi eventualni funkcionalni otkazi rešili u najkraćem mogućem roku. Da bi se zadovoljile ove specifične potrebe tržišta, neophodan je izuzetno visok nivo uskospecijalizovanih znanja, kadrovsko­tehničkih kapaciteta, specifičnih dijagnostičkih alata i opreme, pažljivo odabran lager rezervnih delova visoke gustine i sve to centralizovano na jednom mestu. Međutim, ni to nije dovoljno bez adekvatne i sistematizovane baze znanja i dobro organizovane mreže servisne podrške. ENEL PS je visokospecijalizovan u oblasti sistema za besprekidno napajanje, sistema za preciznu i komfornu klimatizaciju, dizel­elektro agregata i drugo, o čemu svedoči više od 150 aktivnih dugoročnih ugovora o održavanju visokog nivoa prioriteta zbog čega je ENEL PS dvadesetogodišnji elitni data centar i servisni partner kompanije Schneider Electric.